Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ivanka Koster
Jan Tooropstraat 22
3817 PZ Amersfoort
06-21855158
info@ivankakoster.nl
KvK nr. 30227576

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van bijvoorbeeld een coachtraject.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en – plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Leerdoelen, verwachtingen, reflectieverslagen, gespreksduur
 • Coach-contextgerelateerde gegevens zoals o.m. naam partner, kinderen, leidinggevende, collega
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Dienstverlening als coach, begeleider en/of trainer
 • Evaluatie van dienstverlening;
 • Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Waarop is de verwerking gebaseerd; grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt wanneer daarvoor gerechtvaardigde belangen zijn, zoals:

 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • de verbetering van de dienstverlening;
 • de bescherming van financiële belangen, waaronder de financiële belangen van Ivanka Koster, persoonlijk leiderschap voor advocaten en juristen.
 • beveiliging en beheer van ICT-systemen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden of tenzij de doorgifte op grond van wettelijke verplichtingen vereist is.

Social media en andere communicatiekanalen

Wanneer in het onderling contact gebruik gemaakt wordt van social media en/of andere communicatiekanalen zoals  bijvoorbeeld Linkedin of Whatsapp worden uw persoonsgegevens verwerkt door het betreffende (social media) netwerk. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van de betreffende netwerken/partijen indien u wilt weten hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, onze gesprekken e.d. om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden slechts functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

Vragen en klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail richten aan info@ivankakoster.nl.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat natuurlijk graag van u. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2019.

Menu